RSS

SOŇKY HABARLAR

28 Dek

SANKT-PETERBURGDA GDA-NYŇ DÖWLET ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ SAMMITI GEÇIRILDI

Şu gün, 28-nji dekabrda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl sammiti geçirildi. Duşuşygyň barşynda GDA ýurtlarynyň Liderleri gün tertibiniň wajyp meselelerini, ilkinji nobatda syýasy-diplomatiki, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet Baştutanlary Arkalaşygyň döredilmeginiň 30 ýyllygynyň bellenilen şu ýylynyň esasy netijeler...

DOWAMY
28 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ RUSSIÝA FEDERASIÝASYNA IŞ SAPARY BAŞLANDY

Şu gün, 28-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza-ýurtlaryň Döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli resmi däl duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherine iş sapary bilen gitdi. Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň başlangyjy bilen geçirilýän GDA gatnaşyjy-döwletleriň Baştutanlarynyň däp bolan bu duşuşygyna Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Tü...

DOWAMY
24 Dek

TÜRKMENISTAN «SPUTNIK LAÝT» SANJYMYNY HASABA ALAN DÖWLETLERIŇ ILKINJILERINIŇ BIRI BOLDY

Öň hem habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Laýt» sanjymyny hasaba aldy we onuň ulanylmagy üçin degişli şahadatnamany berdi. Şeýlelik bilen, Türkmenistan «Sputnik V», «EpiWakKorona» we «Sputnik Laýt» ýaly rus sanjymlarynyň öz çäginde ulanylmagyny makullan döwletleriň ilkinjileriniň biri boldy. Bu serişdeler bilen sanjym edilmegi ilatda immunitetiň tiz kemala getirilmegine mümkinçilik berer. Göni maýa goýumlaryň Rus gaznasynda (GMgRG) be...

DOWAMY
23 Dek

TÜRKMENISTAN «SPUTNIK LAÝT» RUS SANJYMYNY HASABA ALDY

2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Laýt» sanjymyny hasaba aldy we degişli şahadatnamany berdi. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda «Sputnik Laýt» dünýäniň 15-den gowrak ýurtlarynda hasaba alyndy we ýene-de 30-a golaý döwletlerde bu serişdäni bellige alyş amallary dowam edýär. GMgRG şeýle-de bu sanjymyň 10-dan gowrak ýurtlarda önümçiliginiň hem meýilleşdirilendigini habar berýär. Hususan-da, ýakyn wagtda Sputnik Laýt» sanjymy Hi...

DOWAMY
22 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE BRIFING GEÇIRILDI

Şu gün, 22-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagynyň we ýurdumyzyň çäklerine getirilmeginiň öňüni almak boýunça daşary ýurt döwletleriniň tejribelerini öwrenmäge bagyşlanan brifing geçirildi. Brifinge ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolabaşçylary we işgärleri, şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurtlarda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Brifingde çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Ba...

DOWAMY
22 Dek

TÜRKMENISTANYŇ HÖKÜMET WEKILIÝETINIŇ PAKISTANA WE HINDISTANA BOLAN SAPARLARYNYŇ JEMLERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Şu gün, 22-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bolan iş duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow hökümet wekiliýetiniň şu ýylyň 18-20-nji dekabry aralygynda Pakistan Yslam Respublikasyna we Hindistan Respublikasyna guralan saparlarynyň jemleri boýunça hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz tarapyndan hemişelik bitaraplyk derejämize esaslanan daşary syýasat strategiýamyzyň ýörelgelerine la...

DOWAMY
21 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE ÝURDUMYZYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ ULGAMYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ HEM-DE TÜRKMEN DIPLOMATLARYNYŇ GATNAŞMAGYNDA DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ulgamynyň hem-de döwletimiziň daşary ýurtlardaky diplomatik we konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi. Mejlisiň başynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Toýlyýew giriş sözi bilen çykyş etdi. Wise-premýer Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan ýurdumyzyň çäginde koronawirus hem-de beýleki howply ýokanç keselleriň ýüze çykmagyna we ýaýramagyna ýol...

DOWAMY