SOŇKY ÇYKYŞLAR

3 Ýan

Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ulag we energiýa baglanyşygy baradaky rezolýusiýalar 6 dilde resmi taýdan çap edildi

CLICK https://news.un.org/ru/story/2023/12/1447992 Çap edilen kararnamalary açmak üçin aşakdaky sahypalara giriň   -TRANSPORT -ENERGY

DOWAMY
1 Dek

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyndaky çykyşy

(Dubaý şäheri, 2023-nji ýylyň 1-nji dekabry) Hormatly Başlyk! Hormatly döwlet we Hökümet Baştutanlary! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryna we Hökümetine myhmansöýerlik, netijeli işlemek babatda döredilen mümkinçilikler üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň! Türkmenistan şu maslahata gatnaşmagyna özüniň howanyň üýtgemegi meselesi boýunça halkara strategiýasyny ilerletmekde tapgyrlaýyn waka hökmünde garaýar. BMG-niň durnukly ösüş boýunça...

DOWAMY
19 Sen

Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy. Bu waka eziz Watanymyzyň döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesine ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu konsepsiýada Milletler Bileleşigi bilen strategik gatnaşyklary çuňlaşdyrmak ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Häzirki döwürde bu hyzmatdaşlyk täze many...

DOWAMY
5 Iýul

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitindäki çykyşy

(2023-nji ýylyň 4-nji iýuly) Hormatly jenap Başlyk! Hormatly döwletleriň we wekiliýetleriň Baştutanlary! Ilki bilen, mejlise gatnaşýanlaryň ählisine salam bilen ýüzlenýärin. Şu möhüm mejlise hormatly myhman hökmünde gatnaşmaga çakylygy üçin Hindistanyň Premýer-ministri jenap Narendra Modä tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Hormatly Kasym-Žomart Kemelewiç! Şu pursatdan peýdalanyp, Sizi Gazagystan Respublikasynyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklygy kabul etmegi bilen tüý...

DOWAMY
20 Iýun

BMG-niň Baş Assambleýasy 2023-nji ýylyň maý aýynda Aşgabat şäherinde geçirilen halkara maslahatlarynyň jemleýji resminamalar netijelerini resmileşdirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň resminamalary hökmünde Türkmenistanda geçirilen şu aşakda görkezilen halkara maslahatlarynyň netijeleri çap edildi: Summary statement of the International Conference on transport and transit corridors: interconnectedness and development 2023, held in Ashgabat on 3 and 4 May 2023 (click to open full document); Outcome statement of the OSCE International Conference entitled “The role of neutral States in strengthening s...

DOWAMY
10 Mar

Final Declaration of the Ministerial Meeting of the Group of Friends of Neutrality published as an official document of the 77th session of the UN General Assembly

Final Declaration adopted at the First Ministerial Meeting of the Group of Friends of Neutrality for Peace, Security and Sustainable Development published in the six official UN languages (A/77/778 - see document below) as an official document of the 77th session of the UN General Assembly under agenda item 58 “Peacebuilding and sustaining peace”. The ministerial meeting of the Group of Friends of Neutrality was held in Ashgabat on December 10, 2022. The adopted Declaration consolidates th...

DOWAMY