RSS

SOŇKY HABARLAR

18 Dek

YSLAMABAT ŞÄHERINE SAPARYNYŇ DOWAMYNDA TÜRKMENISTNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI PAKISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI BILEN DUŞUŞDY

Şu gün, 18-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Pakistan Yslam Respublikasynyň paýtagtyna sapar bilen gitdi. Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşi bilen ikitaraplaýyn duşuşyklar...

DOWAMY
17 Dek

DUTAR ÝASAMAK SENETÇILIGI HEM-DE BAGŞYÇYLYK SUNGATY ADAMZADYŇ MADDY DÄL MEDENI MIRASYNYŇ SANAWYNA GIRIZILDI

ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça Hökümetara komiteti Türkmenistanyň milli dutar ýasamak senetçiligini hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizdi. Bu çözgüt Guramanyň Hökümetara komitetiniň 2021-nji ýylyň 13-18-nji dekabry aralygynda onlaýn görnüşinde geçirilýän 16-njy mejlisiniň barşynda biragyzdan kabul edildi. Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan berlen hödürnama gutarnykly seljermeden geçdi we bütindünýä meden...

DOWAMY
14 Dek

TÜRKMENISTAN OWGANYSTANA YNSANPERWERLIK KÖMEGINI UGRATDY

Şu gün, 14-nji dekabrda Türkmenistandan goňşy Owganystana azyk, dokma, hojalyk  harytlaryndan, şeýle-de nebit önümlerinden ybarat bolan ynsanperwer kömegi ugradyldy.  Mälim bolşy ýaly, Hökümetimiziň şu ýylyň 10-njy dekabrynda geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystana ynsanperwerlik kömeginiň berilmegi hakynda Buýruga gol çekdi. Bu resminama «goňşy Owganystana ykdysady, durmuş hem ynsanperwer ugurlarynda ýardam hem-de hemmetaraplaýyn goldaw bermek bab...

DOWAMY
14 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE HALKARA PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK FORUMYNYŇ JEMLERINE BAGYŞLANAN TEGELEK-STOL GEÇIRILDI

Şu gün, 14-nji dekabrda Daşary işler ministrliginde 2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň Hökümetiniň giňeldilen mejlisiniň, şeýle-de 11-nji dekabrda türkmen paýtagtynda geçen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatynyň jemlerine bagyşlanan tegelek-stol guraldy. Duşuşyga ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylary we işgärleri, şeýle-de Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanal...

DOWAMY
11 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINIŇ HALKARA GYZYL HAÇ KOMITETINIŇ MERKEZI AZIÝADAKY WEKILHANASYNYŇ SEBITLEÝIN ÝOLBAŞÇYSY BILEN DUŞUŞYGY

2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýurdumyzyň paýtagtyna gelen, Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň Merkezi Aziýadaky wekilhanasynyň sebitleýin ýolbaşçysy Sangita Kenig bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň çäklerinde taraplar möhüm ugurlar boýunça Türkmenistan bilen Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň arasyndaky özara hereketleriň häzirki ýagdaýy boýunça pikir alyşdylar. Hususan-da, halkara ynsanperwer hukugynyň milli kanunlar bilen utgaşdyrylmagy, şeýle...

DOWAMY
11 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYSYNYŇ AZYK HOWPSUZLYGY BOÝUNÇA YSLAM GURAMASYNYŇ BAŞ DIREKTORY BILEN DUŞUŞYGY

2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azyk howpsuzlygy boýunça Yslam Guramasynyň Baş direktory Ýerlan Baýdaulet bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Azyk howpsuzlygy boýunça Yslam Guramasynyň arasyndaky özara hereketleriň möhüm ugurlaryny hem-de hyzmatdaşlygyň ö...

DOWAMY
11 Dek

HALKARA MASLAHATYŇ ÇÄKLERINDE «PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK SYÝASATYNY ÖŇE SÜRMEKDE BITARAPLYGYŇ WE ÖŇÜNI ALYŞ DIPLOMATIÝASYNYŇ ÄHMIÝETI» ATLY TEMA BOÝUNÇA PLENAR MEJLISI GEÇIRILDI

Şu gün, 11-nji dekabrda «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahaty öz işini plenar mejlisler görnüşinde dowam etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda gibrid görnüşinde «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasatyny öňe sürmekde bitaraplygyň we öňüni alyş diplomatiýasynyň ähmiýeti» atly tema boýunça plenar mejlisi geçirildi. BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili,...

DOWAMY