RSS

SOŇKY HABARLAR

11 Dek

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETINDE“PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ ÄHLUMUMY MEDENIÝETINI KEMALA GETIRMEGIŇ GUMANITAR ÖLÇEGI” ATLY PLENAR MEJLIS GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda, “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” atly halkara maslahatynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde “Parahatçylygyň we ynanyşmagyň ählumumy medeniýetini kemala getirmegiň gumanitar ölçegi” atly plenar mejlis geçirildi.  Mejlisi Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi, Doktor, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory Esen Aýdogdyýew alyp bardy...

DOWAMY
11 Dek

PLENAR MEJLISIŇ DOWAMYNDA TÜRKMEN BITARAPLYGYNYŇ PARAHATÇYLYK MEDENIÝETINI PUGTALANDYRMAKDAKY ORNY BELLENILIP GEÇILDI

2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Matymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň çäklerinde «Parahatçylyk medeniýeti bilen bütindünýä durnukly ösüş gün tertibiniň arasyndaky aýrylmaz baglanyşyk» atly tema boýunça plenar mejlisi geçirildi. Mejlisi BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy D.Şlapaçenko alyp bardy. Şeýle hem onda BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasyn...

DOWAMY
11 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI: «DÖWLETARA GATNAŞYKLARYNDA YNANYŞMAGYŇ DIKELDILMEGI AÝRATYN DERWAÝYSLYGA EÝE BOLÝAR»

11-nji dekabrda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatynyň barşynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow biziň halkymyzyň häzirki hakykatyna hem-de köpasyrlyk tejribesine esaslanýan, sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň berk kepilligi bolup hyzmat edýän, halkara ykdysady we syýasy prosesleriň oňyn ösüşine täsirini ýetirýän ähmiýetli şert bolup çykyş edýän türkmen Bi...

DOWAMY
11 Dek

AŞGABATDA HALKARA PARAHTÇYLYK WE YNANYŞMAK MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün, 11-nji dekabrda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26-ýyllygyna we Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahaty geçirildi. Aşgabatda geçirilen halkara foruma Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Çärä şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň Milli Geňeşiniň ýolabşçylary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarlary, ministrlikleriň we pu...

DOWAMY
10 Dek

TÜRKMENISTANYŇ BMG-NIŇ AZYK WE OBA HOJALYK GURAMASY BILEN HYZMATDAŞLYGYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARY ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygynyň we ösüşiň esasy» atly Halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri...

DOWAMY
10 Dek

TÜRKMENISTAN WE BMG-NIŇ ILAT GAZNASY ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGYŇ GIŇELDILMEGI BOÝUNÇA PIKIRLERI ALYŞDYLAR

Şu gün, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly Halkara maslahatyna gatnaşmak maksady bilen Türkmenistana gelen BMG-niň Ilat Gaznasynyň Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça Sebitleýin direktorynyň wezipelerini ýerine ýetiriji Juliýa Walezeniň arasynda gepleşikler geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň we...

DOWAMY
10 Dek

TÜRKMENISTANYŇ ÝEWROPA BILELEŞIGI BILEN ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGYNYŇ UGURLARYNA SEREDILIP GEÇILDI

Şu gün, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň DIM-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly Halkara maslahatyna gatnaşmak maksady bilen Aşgabada gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili, Ilçi Teri Hakala bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygynyň h...

DOWAMY